Hiba
  • A sablon ehhez a megjelenítőhöz nem érhető el. Kérjük, forduljon webhelyünk adminisztrátorához.

Színes

Betörőt értek tetten a környei polgárőrök

  • Nyomtatás

Tele­fo­non érte­sí­tet­ték november 15-én reg­gel a Kör­nyei Pol­gárőr és Önkén­tes Tűzoltó Egye­sü­let elnö­két, hogy fel­te­hetően betö­rés van folya­mat­ban.

 

 

Az elnök azon­nal riasz­totta az ott­hon készen­léti szol­gá­la­tot adó pol­gárőr egy­sé­ge­ket és a rendőr­ség ügye­leti vona­lán meg­tette a beje­len­tést.

A riasz­tás­tól szá­mí­tott 3 per­cen belül a hely­színre érkez­tek az első pol­gárőr egy­sé­gek, akik tet­ten érték a fia­tal elkö­vetőt. Ő, miután észre­vette, hogy szo­rul a hurok, pró­bált elme­ne­külni, de a pol­gárő­rök a földre kény­sze­rítve vissza­tar­tot­ták, míg a rendőr­ség a hely­színre érke­zett. A betö­rés­sel gya­nú­sí­tott kör­nyei Á. Feren­cet a Megyei Rendőr­ka­pi­tány­ság bűn­ügyi osz­tá­lyára szál­lí­tot­ták kihall­ga­tásra. Posz­tós Gábor pol­gárőr, az egye­sü­let alel­nöke és a készen­léti szol­gá­lat vezetője a gyor­sa­ság­nak és a jó kom­mu­ni­ká­ci­ó­nak köszönve köny­velte sike­res­nek az akciót.

 

(Forrás: kornye.hu) – Köszönjük!